شماره تماس پشتیبانی : 32245551
ورود به سامانه(مخصوص مدیران)

فرم دریافت کمک های خیرین محترم

در صورت ورود شهر و مسجد ، کمک شما مستقیما برای همان شهر و مسجدی که انتخاب نموده اید منظور می گردد.

شهر:
مسجد:
* مبلغ :  ریال
نام و نام خانوادگی :